POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie oraz kto jest ich Administratorem?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zbierane przez AI Factory Sp .z o.o. z siedzibą w Lublinie dane osobowe przetwarzane są w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Administratorem danych osobowych jest AIFactory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000694591 NIP: 5862322419 REGON: 368239925,

Dane kontaktowe do Administratora: AI Factory Sp. z o.o. z siedzibą Gdyni przy ul. Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, e-mail: kontakt@ai-factory.pl, telefon: TEL: +48508206348

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Ma ona zastosowanie do przypadków, w którym Administrator danych osobowych przetwarza je bez względu na to czy przetwarzane dane osobowe pozyskano bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, Administrator pragnie zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Administrator poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez niego danych czego przejawem jest m.in. wdrożenie stosownych polityk i procedur, szkolenia i regularna kontrola wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

W oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora?

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora mają kontrolę nad danymi osobowymi, które podają Administratorowi. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Rodzaje gromadzonych informacji:

 1. Informacje, które Administrator otrzymuje od osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z komunikatora albo korzystających z usług świadczonych przez Administratora, w tym osób zakładających konto lub składających zamówienie na newsletter: Administrator otrzymuje i przechowuje wszelkie informacje przekazane przez osoby odwiedzające stronę internetową lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora. Osoba może zrezygnować z podania określonych informacji, jednak wówczas możesz nie mieć dostępu do wielu spośród oferowanych przez Administratora usług.
 2. Informacje te są przekazywane podczas:
  1. kontaktu z Administratorem drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub innymi kanałami, w tym osobiście;
  2. wypełniania formularzy rejestracyjnych, zgłoszeń lub formularzy kontaktowych.

  Odwiedzający może wysłać do Administratora e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie osoba wysyłająca wiadomość chce zawrzeć w jej treści.

  W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług wchodzących w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, Administrator zwraca się do osób korzystające z usług świadczonych przez Administratora o podanie niezbędnych danych osobowych i tylko gdy jest to absolutnie konieczne. W tym zakresie Administrator otrzymuje w szczególności i w zależności od potrzeby następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail numer telefonu. Dane te podaje użytkownik w trakcie założenia konta.

 3. Informacje, które Administrator otrzymuje od osób, które kontaktują się z Administratorem w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Administratorem: Administrator otrzymuje i przechowuje wszelkie informacje przekazane przez osoby, które kontaktują się z Administratorem w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Administratorem.

  Informacje te są przekazywane podczas kontaktu z Administratorem drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub innymi kanałami, w tym osobiście.

  Od osób, które kontaktują się z Administratorem w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Administratorem, Administrator otrzymuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także dodatkowe informacje, jakie osoba chce podać.

  W przypadku, gdy Administrator zamierza zawrzeć umowę, Administrator zwraca się do osób kontaktujących się z Administratorem w tym celu o podanie niezbędnych danych osobowych i tylko gdy jest to absolutnie konieczne. W tym zakresie Administrator otrzymuje w szczególności i w zależności od potrzeby następujące dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania oraz adres zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, a także adres e-mail numer telefonu.

 4. Informacje otrzymywane automatycznie: określone rodzaje informacji Administrator otrzymuje i przechowuje automatycznie podczas korzystania z oferowanych przez Administratora usług.

  Administrator korzysta z plików "cookies" oraz gromadzi określonego rodzaju informacje w czasie, gdy przeglądarka internetowa lub urządzenie korzysta z dostępu do usług oferowanych przez Administratora.

  Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  Wśród przykładowych informacji gromadzonych i analizowanych przez Administratora wymienić można:

  1. adres protokołu internetowego (IP) użyty do połączenia komputera lub innego urządzenia z Internetem;
  2. informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, takie jak aplikacja na urządzeniu lub typ i wersja przeglądarki, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny lub ustawienia strefy czasowej;
  3. lokalizacja komputera lub innego urządzenia;
  4. historia korzystania z treści;
  5. pełna lista jednolitych adresów zasobów (Uniform Resource Locators) (URL) użytych w trakcie sesji, numer pliku cookies, treści przeglądane lub poszukiwane, czasy reakcji stron, błędy przy pobieraniu, informacje o interakcji na stronie (przewijanie, klikanie, zmiana grafiki po najechaniu kursorem myszki (tzw. mouse-over);

  Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania stroną internetową.

  Cookies

  Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisu internetowego. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia cookies, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne.

  Administrator stosuje cookies w następującym celu:

  1. zapewnienia by strona internetowa działała szybciej i były łatwiejsza w użyciu;
  2. dopasowania treści i reklam dostępnych na stronie internetowej do oczekiwań i zainteresowań osób korzystających;
  3. zbierania danych statystycznych, które pozwalają Administratorowi zrozumieć jak ludzie korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym osób korzystających ze strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

  Na stronie internetowej mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  1. cookies sesyjne (session cookies) - pozostają na urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania ze stron internetowej (pliki tymczasowe) do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. cookies stałe (persistent cookies) - pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy użytkownik je usunie.

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. https://www.google.com/ads/preferences/.

  Użytkownik może zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Administratora mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem z nich korzystania.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług oferowanych przez Administratora mamy do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania.

Od osób fizycznych, które odwiedzają stronę internetową i korzystają z komunikatora Administrator otrzymuje dane osobowe, które przetwarza na następujących podstawach prawnych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez osobę odwiedzają stronę internetową i korzystają z komunikatora albo korzystają z usług świadczonych przez Administratora;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług Administratora opiera się na:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez osobę osoba, której dane dotyczą;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

Od osób fizycznych, które kontaktują się z Administratorem w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Administratorem, Administrator otrzymuje dane osobowe, które przetwarza na następujących podstawach prawnych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

Do jakich celów są przetwarzane dane?

Dane osobowe pochodzące od osób odwiedzających stronę internetową i korzystających z komunikatora przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, obsługi zleceń i wniosków);
 2. rozpatrywanie reklamacji;
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami ze strony użytkownika lub osób trzecich);
 4. marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing usług i produktów podmiotów trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim);
 5. monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej;
 6. administrowania i zarządzania stroną;
 7. agregowania danych do celów analizy i ulepszenia działania strony internetowej.

Dane osobowe pochodzące od osób fizycznych korzystających z usług Administratora przetwarzane są w następujących celach:

 1. związanych z podpisaniem wiążącej strony umowy, realizacją tejże umowy, jak również w celów realizacji praw i obowiązków z umową związanych;
 2. kontroli prawidłowości wykonywania umowy;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obowiązki podatkowe);
 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, ochrona własności Administratora, a także do celów zakończenia umowy);
 5. zarządzania i utrzymywania relacji;
 6. administrowania, zarządzania i rozwoju działalności i usług;
 7. analizy dotyczącej np. trendów rynkowych lub możliwości sprzedażowych.

Dane osobowe pochodzące od osób fizycznych, które kontaktują się z Administratorem w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Administratorem przetwarzane są w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na wiadomość oraz odpowiednie załatwienie sprawy;
 2. związanych z podpisaniem wiążącej strony umowy;
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing bezpośredni własnych produktów i usług);
 4. zarządzania i utrzymywania relacji;
 5. administrowania, zarządzania i rozwój działalności i usług;
 6. analizy dotyczącej np. trendów rynkowych lub możliwości sprzedażowych.

Jak długo Administrator przetwarza dane osobowe?

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. I tak:

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji celu na jaki zgoda została wyrażona (np. w przypadku kandydatów w procesie rekrutacyjnym do pracy do dnia zakończenia rekrutacji ) lub do dnia złożenia wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji umowy lub zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 3. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przez okres 10 lat od dnia uzyskania danych dla celów marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 5. poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek osoby, której dane dotyczą, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

Czy przekazuje dane do państw trzecich? Kiedy i w jaki sposób Administrator udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim?

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Administrator będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Administrator będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania informacji osobie, której dane dotyczą o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym Administrator wskazuje, że odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być:

 1. upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora;
 2. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);
 3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą oraz pośredniczącym w płatnościach (banki, instytucje płatnicze);
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 5. stronom trzecim - w przypadku korzystania przez Administratora z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością);
 6. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Podmiotom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania informacji czy przechowane są dane osobowe, a jeżeli tak, to jakie informacje są przechowywane i w jakim celu;
 2. prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu;
 3. w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jeżeli takowe by nastąpiło.

Administrator odpowiada za realizację praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z Administratorem w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych Administrator prosi o kontakt pod adresem e-mail:| kontakt@ai-factory.pl

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 1. sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła- wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
 2. dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych to przysługuje ono gdy:

 1. dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Z prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora lub gdy dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie pojawienia się jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki Administrator przetwarza dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: kontakt@ai-factory.pl

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i Administrator udzieli na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administratora, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt z Administratorem możliwy jest również bezpośredni w siedzibie Administratora, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu Administrator podaje poniższe dane kontaktowe:

Administrator zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

SIEDZIBA FIRMY:
AI FACTORY SP. Z O.O.
KIETURAKISA 10/15
81-742 GDAŃSK
TEL: +48 508 206 348

DANE DO FAKTURY:
AI FACTORY SP. Z O.O.
PLAC KASZUBSKI 8/311
81-350 GDYNIA
NIP: 5862322419